400-900-6836
ARRI Skypanel S30-C
拍摄性能 录制参数 接口性能 电池性能 外观设计
拍摄性能

规格参数:


功耗


标称值: 200 W

最高值: 220 W发光面

355 x 300 mm / (14 x 11.8 inches)光线角度

115º (半峰角度)白光

2800 K – 10000 K连续可调色温                                                                    彩色光

完整RGB加白色域,色调和饱和度可调显色性 CRI

平均 > 95 显色性 TLCI

平均 > 91绿 — 品红调节

连续可调(全减绿 至 全加绿)光控

0 -100%连续可调操控

板载控制器、5针DMX输入/连接、LAN连接、USB-A防护等级

IP 20
更多产品信息 


推荐器材